• Начало
 • ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ELLEN MORE

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ELLEN MORE

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ELLEN MORE

 

 1. ОРГАНИЗАТОР:

1.1. Игрите, които се провеждат на Фейсбук страницата на Ellen More - се организират от „То Би Концепт ЕООД“ , ЕИК 117541157, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител на игрите на Фейсбук страницата на Ellen More е „То Би Концепт ЕООД“, ЕИК 117541157, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

1.3. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на игрите и са публикувани на следния интернет адрес ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ELLEN MORE

1.4. Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на стената си във Фейсбук страницата на Ellen More. Участниците в Игрите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

 

 1. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

2.1. Игрите се организират на български език и се провеждат на фен страницата на търговска марка Ellen More в социалната мрежа Фейсбук.

2.2. Игрите ще се провеждат в периода 15.09.2021г - 31.12.2022г.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИНКА НА ИГРИТЕ:

3.1. Игрите, провеждани на Фейсбук страницата на Ellen More по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.

3.2. Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на Фейсбук страницата на Ellen More.

3.3. Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

4.1. Право на участие в игрите на Фейсбук страницата на Ellen More има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

 

 1. УЧАСТИЕ НА ПРОДУКТИ:

5.1. За участие в игрите на Фейсбук страницата на Ellen More не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка Ellen More или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо и заплащане на такса.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ:

6.1. За участие в игрите на Фейсбук страницата на Ellen More, участникът е необходимо да има активен профил в Интернет сайта.

6.2. На Фейсбук страницата на Ellen More периодично се публикуват постове, които съдържат условия за включване в игра с награди. За да участва, потребителят трябва да хареса, коментира или сподели съдържание на страницата на Ellen More, в зависимост от изискванията, посочени в текста на поста на съответната игра.

6.3. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към фен страницата на марка Ellen More, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на фен страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством фен страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

6.4. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на фен страницата на марка Ellen More. Участниците дават своето безусловно съгласие Организаторът да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на Организатора в тази игра и които материали стават собственост на „То Би Концепт ЕООД“.

6.5. „То Би Концепт ЕООД“ и упълномощените и представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и  да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на фен страницата на марка Ellen More (с изключение на личните им данни) за всякакви комерсиални и некомерсиални данни, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

6.6. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

6.7. В случай, че потребителят отговаря на условията за участие и е изпълнил точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда, обявен в текста на публикацията към конкретната игра.

6.8. Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по т. 6.4., в играта.

6.9. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на игрите си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свали от игра неговите/нейните участия и да го/я лиши от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.11. Участник, който отговаря на условията от т.6.4, но не е спазил срокa, посочен в текста към публикацията на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ/ТЕ:

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява спечелилите участници най - късно в  7 (седем) дневен срок от края на играта, в отделна публикация на Фейсбук страницата с покана победителите да изпратят лично съобщение с трите си имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите.

7.2. Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение трите си имена, настоящ адрес и телефон за доставка в срок от 7 (седем) дни след публикуване на печелившите.

7.3. С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с игрите.

7.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от компания ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в игрите и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

7.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 7.2. губи правото си да получи наградата.

 

 1. НАГРАДИ:

8.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия на Фейсбук страницата.

8.2. Наградите се теглят на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

8.3. Спечелилите награди се обявяват в публикация на Фейсбук страницата на Ellen More и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на т. 7.1.

8.4. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5. Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6. Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.7. Наградите се доставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване наличните данни на спечелилия.

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилите.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ:

Организаторът има право по своя преценка да прекрати Игрите по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на игрите се обявява по реда на раздел 1 по – горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Игрите. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Игрите.

 

 1. ПРАВНИ СПОРОВЕ:

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извънсъдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ:

11.1. Всеки участник, с включването си в игрите, провеждани на Фейсбук страницата на Ellen More, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на Фейсбук страницата на Ellen More с цел обявяване на печелившите в игрите.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в игрите, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки