ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ELLENMORE.com

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „То Би Концепт ЕООД“ , ЕИК 117541157, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия ellenmore.com, наричана по-долу ELLENMORE.com.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „То Би Концепт ЕООД“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], телефон +359 (0) 884 831 304
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 117541157
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46,
факс: (02) 940 36 40,
 Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24,
факс: 02 / 988 42 18,
гореща линия: 0700 111 22,
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. ELLEN MORE e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет ELLENMORE.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата ELLENMORE.com;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ELLENMORE.com електронни средства за разплащане;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата ELLENMORE.com;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата ELLENMORE.com чрез интерфейса на страницата на ELLENMORE.com, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ELLENMORE.com в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата ELLENMORE.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата ELLENMORE.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес ELLENMORE.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата ELLENMORE.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата ELLENMORE.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ELLENMORE.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ELLENMORE.com.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ELLENMORE.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ELLENMORE.com

Чл. 7. (1) За да използва ELLENMORE.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата ELLENMORE.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата ELLENMORE.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата ELLENMORE.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ELLENMORE.com.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата ELLENMORE.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ELLENMORE.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата ELLENMORE.com са определени в профила на всяка стока в платформата ELLENMORE.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата ELLENMORE.com в профила на всяка стока в платформата ELLENMORE.com.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата ELLENMORE.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата ELLENMORE.com.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата ELLENMORE.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата ELLENMORE.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата ELLENMORE.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата ELLENMORE.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр Връщане за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com в Връщане към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Условия за връщане към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата ELLENMORE.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр Връщане за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com на адрес Условия за връщане към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр Връщане за отказ от договора, достъпен  в платформата ELLENMORE.com в Връщане към тези общи условия.

(7) Когато доставчикът в платформата ELLENMORE.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(9) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата ELLENMORE.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com.

(3) Ако Доставчикът в платформата ELLENMORE.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата ELLENMORE.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата ELLENMORE.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата ELLENMORE.com.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата ELLENMORE.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата ELLENMORE.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на То Би Концепт ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук: Политика за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата ELLENMORE.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата ELLENMORE.com.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата ELLENMORE.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата ELLENMORE.com. Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент Доставчикът в платформата ELLENMORE.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата ELLENMORE.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: ELLENMORE.com.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата ELLENMORE.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата ELLENMORE.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата ELLENMORE.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното им приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата ELLENMORE.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата ELLENMORE.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес ELLENMORE.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата ELLENMORE.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата ELLENMORE.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата ELLENMORE.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата ELLENMORE.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не) за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на ELLENMORE.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ELLENMORE.com

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ELLENMORE.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата ELLENMORE.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на ELLENMORE.com.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ELLEN MORE

 

 1. ОРГАНИЗАТОР:

1.1. Игрите, които се провеждат на Фейсбук страницата на Ellen More - се организират от „То Би Концепт ЕООД“ , ЕИК 117541157, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител на игрите на Фейсбук страницата на Ellen More е „То Би Концепт ЕООД“, ЕИК 117541157, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7015, Бул. „Христо Ботев” 1, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

1.3. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на игрите и са публикувани на следния интернет адрес https://ellenmore.com/page/terms-policy

 

1.4. Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на стената си във Фейсбук страницата на Ellen More. Участниците в Игрите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

 

 1. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

2.1. Игрите се организират на български език и се провеждат на фен страницата на търговска марка Ellen More в социалната мрежа Фейсбук.

2.2. Игрите ще се провеждат в периода 15.09.2021г - 31.12.2022г.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИНКА НА ИГРИТЕ:

3.1. Игрите, провеждани на Фейсбук страницата на Ellen More по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.

3.2. Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на Фейсбук страницата на Ellen More.

3.3. Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

4.1. Право на участие в игрите на Фейсбук страницата на Ellen More има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

 

 1. УЧАСТИЕ НА ПРОДУКТИ:

5.1. За участие в игрите на Фейсбук страницата на Ellen More не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка Ellen More или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо и заплащане на такса.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ:

6.1. За участие в игрите на Фейсбук страницата на Ellen More, участникът е необходимо да има активен профил в Интернет сайта.

6.2. На Фейсбук страницата на Ellen More периодично се публикуват постове, които съдържат условия за включване в игра с награди. За да участва, потребителят трябва да хареса, коментира или сподели съдържание на страницата на Ellen More, в зависимост от изискванията, посочени в текста на поста на съответната игра.

6.3. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към фен страницата на марка Ellen More, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на фен страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством фен страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

6.4. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на фен страницата на марка Ellen More. Участниците дават своето безусловно съгласие Организаторът да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на Организатора в тази игра и които материали стават собственост на „То Би Концепт ЕООД“.

6.5. „То Би Концепт ЕООД“ и упълномощените и представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и  да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на фен страницата на марка Ellen More (с изключение на личните им данни) за всякакви комерсиални и некомерсиални данни, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

6.6. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

6.7. В случай, че потребителят отговаря на условията за участие и е изпълнил точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда, обявен в текста на публикацията към конкретната игра.

6.8. Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по т. 6.4., в играта.

6.9. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на игрите си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свали от игра неговите/нейните участия и да го/я лиши от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.11. Участник, който отговаря на условията от т.6.4, но не е спазил срокa, посочен в текста към публикацията на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ/ТЕ:

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява спечелилите участници най - късно в  7 (седем) дневен срок от края на играта, в отделна публикация на Фейсбук страницата с покана победителите да изпратят лично съобщение с трите си имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите.

7.2. Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение трите си имена, настоящ адрес и телефон за доставка в срок от 7 (седем) дни след публикуване на печелившите.

7.3. С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с игрите.

7.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от компания ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в игрите и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

7.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 7.2. губи правото си да получи наградата.

 

 1. НАГРАДИ:

8.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия на Фейсбук страницата.

8.2. Наградите се теглят на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

8.3. Спечелилите награди се обявяват в публикация на Фейсбук страницата на Ellen More и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на т. 7.1.

8.4. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5. Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6. Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.7. Наградите се доставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване наличните данни на спечелилия.

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилите.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ:

Организаторът има право по своя преценка да прекрати Игрите по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на игрите се обявява по реда на раздел 1 по – горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Игрите. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Игрите.

 

 1. ПРАВНИ СПОРОВЕ:

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извънсъдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ:

11.1. Всеки участник, с включването си в игрите, провеждани на Фейсбук страницата на Ellen More, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на Фейсбук страницата на Ellen More с цел обявяване на печелившите в игрите.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в игрите, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

Допълнителна потребителска информация вижте на ELLENMORE.com

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки